Skolehage, et pilotprosjekt

Andelsgård + skole = sant!

Skoleåret 2016/2017 gjennomførte vi, Porsgrunn Andelsgård (tidligere Osebakken Andelsgård), Fase I i et pilotprosjekt finansiert av midler fra Miljødirektoratet gjennom den Naturlige Skolesekken. Ved inngangen til Fase II er vi mange erfaringer rikere og litt klokere. Det tar tid å sette seg inn i hvordan en stor skole fungerer med tanke på rutiner/kultur og å bli kjent med hvordan elever og læreres hverdag best forenes med livet på andelsgården. Begge parter har hele tiden vært enig i at samarbeidet er nyttig, spennende og fremtidsrettet og vi ser nå frem til neste fase av prosjektet, med noen viktige erfaringer i bagasjen.

Dette prosjektet skal på sikt gjøre oss som andelsgård/læringsarena i stand til å ta imot mange skoleklasser og fasilitere aktiviteter som samsvarer med skolens tverrfaglige kompetansemål og læreplaner. Intensjonen er at besøkene og tiden brukt sammen med andelsgården, enten det er på skolens domene eller hos oss på gården, resulterer i dypere læring om bærekraftig utvikling i praksis. Miljøperspektivet er viktig og det er et mål at vi sammen utvikler gode læringsprodukter. Kunnskapsdepartementet kom i fjor med forslag til fornyelse av Kunnskapsløftet. Her finner vi et økt fokus på bærekraft, mangfold, demokrati, livsmestring og internasjonalisering. Arbeid med dyrking, sanking, jordforbedring, foredling og konservering er et arbeid på tvers av språk og landegrenser. Aktivitetene vi utvikler sammen med skolene og elevene mener vi er med på å fremme en kompetanse som er svært nødvendig i fremtiden og går dermed i takt med fremtidens skole.

Les mer om den naturlige skolesekken her

Status fase 1

Planlegging og gjennomføring
Prosjektleder Bente Bråthen og koordinator Ida Sigurdsen deltok i skolens planleggingsdager før skolestart. Rektor hadde på forhånd gjennomgått prosjektet med lærerne. Vi presenterte prosjektet i plenum og deretter besøkte vi lærerne trinn for trinn for idémyldring rundt høstens aktiviteter. Datoer ble avklart og Ida tok med seg lærebøker og kompetansemål for perioden for å planlegge og avpasse aktivitetene i åkeren, og koordinere med gartner.

Aktivitetene var todelte for alle trinn som var involvert;

  1. Ida besøkte hvert trinn skolen og gikk gjennom hva som skulle skje i åkeren. Hun hadde som regel med seg noe fra åkeren – en grønnsak. litt jord, et frø eller lignende. Elevene fikk noen spørsmål som en slags teaser for å skjerpe nysgjerrigheten foran åkerbesøket.
  2. Hele trinnet kom til åkeren samtidig. Der ble de delt i 2-4 grupper, avhengig av plan i forkant, og gruppene sirkulerte rundt ulike oppgaver i åkeren.

Eksempeldag 4. trinn
Aktivitetene ble planlagt rundt følgende kompetansemål:

Naturfag
KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne…

  • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet og argumentere for omsorgsfull ferdsel i naturen.

Mat og helse
KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne…

  • undersøke ulike matvarer med hensyn til smaksopplevelser.
  • fortelle om en utvalgt råvare og hvordan den inngår i matsystemet – fra produksjon til forbuk.


Etter mailkorrespondanse med lærerne og utarbeidelse av en plan, besøkte Ida trinnet to uker før åkerbesøket. Dels for å vekke nysgjerrigheten, men også for å forberede litt før vi skulle i åkeren. De snakket om hva som var ansvarsfull ferdsel i naturen og på åkeren, og hvorfor det var viktig. Hun hadde blant annet med en gedigen squash som barna fikk se, ta, lukte og smake på. Barna fikk også komme med sine forventninger til besøket. Ønskene ble så vurdert opp mot planen og justert der det var relevant og mulig.

Da de endelig kom ut i åkeren gikk de gjennom en gang til hvordan ansvarlig ferdsel foregår på en åker og ellers i naturen, og hvorfor det er viktig. Så ble trinnet delt i to grupper. Gruppe 1 bygget strukturer av tau og kvist sammen med en av lærerne. Gruppe 2 ble med Ida på åkersafari for å bli kjent med åkeren. Her brukte de god tid på å finne, identifisere og plukke grønnsaker mens praten gikk om grønnsakenes livssyklus og ulike bruksområder. Da safarien var over, hadde de fått med seg noen deilige grønnsaker som måtte smakes på. Ida kuttet grønnsakene i morsomme fasonger med kniv og spiralkutter, og barna spiste og smakte og lo. Samtalen fløt godt, om hva de synes det smakte og hvorfor de smakte som de gjorde. Så spiste gruppene lunsj samlet og byttet plass.

Lignende opplegg ble gjennomført med 5. og 6. trinn.

SFO hadde en hel turdag på andelsgården, med felles sanking av grønnsaker som de så lagde suppe på. Her fikk vi mange spontane begeistringsmeldinger tilbake.

Fase II
Neste skoleår, 2017/2018, blir det spennende å koble dette trinnets aktiviteter opp mot neste for å få en naturlig progresjon, og for å ”sette aktivitetene”. Et steg 3 legges til, nemlig hva elevene bruker det de har lært til – læringsprodukter. Her kan det være naturlig å lage rapporter, filmer, matprodukter etc.

I omgivelsene til prestegården er det flere skoler og barnehager i sykkelavstand fra andelsgården. En lakmustest kan være å teste opplegget på en skole som ikke har vært med fra starten. Det kan være viktig for å fange opp mulige tilleggsaktiviteter på forankringsstadiet.

Personressurser blir essensielt for fase II. Kvalitetssikring av veiledninger og filmsnutter, og utarbeidelse av materiale for fremtidige skolehageskoler krever både kommunikative og pedagogiske ressurser, i tillegg til prosjektkoordinator som er den som gjennomfører det praktiske opplegget.